ГААЛИЙН ҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХТОЙ ХОЛБООТОЙ ГОМДОЛ МАРГААН

ГААЛИЙН ҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХТОЙ ХОЛБООТОЙ ГОМДОЛ МАРГААН Мэдүүлэгч гаалийн үнийг тодорхойлохтой холбоотой гомдлыг Гаалийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн дагуу: Гаалийн улсын байцаагчийн шийдвэрт гаргах гомдлыг тухайн гаалийн байгууллагын дарга, эрхлэгчид;      Гаалийн байгууллагын дарга, эрхлэгчийн шийдвэрт гаргах гомдлыг холбогдох дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд;     Гомдлыг хянан шийдвэрлэсэн дээд шатны байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрийг эс…

Read More

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНЫ ШИЙДВЭРИЙН ТАЛААР ГОМДОЛ ГАРГАХ

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНЫ ШИЙДВЭРИЙН ТАЛААР ГОМДОЛ ГАРГАХ  /Гаалийн тухай хуулиас/ 16 дугаар зүйл. Гомдол гаргах эрх 16.1.Мэдүүлэгч нь өөрийнхөө эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчигдсөн гэж үзвэл гаалийн байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрт гомдол гаргах эрхтэй. 17 дугаар зүйл. Гомдол гаргах журам, хугацаа 17.1.Мэдүүлэгч гомдлоо дараахь журмаар гаргана: 17.1.1.гаалийн улсын байцаагчийн шийдвэрт гаргах…

Read More

ӨРГӨДӨЛ

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 541 албан бичгийг зохион бүрдүүлж, хянан шийдвэрлэн эргэлтэнд оруулсан байна. ГЕГ-ын чиглэл хариуцсан нэгжүүдээс ирсэн нийт 147 албан бичгээс заавар зөвлөмж чиглэл-15, үүрэг даалгавар болон анхаарч ажиллах бичиг-11, Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх бичиг-46, үүнээс хариутай албан…

Read More

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар     тогтоолын хавсралт Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч (цаашид “төрийн албан хаагч” гэх)-ийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн этгээдийн гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэхтэй…

Read More

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 534 дүгээр тушаалын хавсралт Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. “Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм” /цаашид “дүрэм” гэх/-ийн зорилго нь хууль дээдлэх, ардчилсан ёс, шударга ёс, тэгш байдлыг хангах, захирах, захирагдах, ард түмэндээ үйлчлэх, хүний эрх эрх чөлөөг хүндэтгэх, мэргэшсэн, тогтвортой байх төрийн албаны зарчмуудыг гаалийн улсын байцаагч үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон гаалийн хууль…

Read More