ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 534 дүгээр тушаалын хавсралт Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. “Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм” /цаашид “дүрэм” гэх/-ийн зорилго

Read more