Thursday, February 29, 2024

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Ил тодХүний нөөцийн ил тод байдал

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 534 дүгээр тушаалын хавсралт Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. “Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм” /цаашид “дүрэм” гэх/-ийн зорилго

Read More