Авлигатай тэмцэх газраас сургалт зохион байгуулав.

Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газрын албан хаагч нарт АТГ-аас 2022 оны 08 дугаар сарын 23-нд “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь”, “Авлига, авлигын шалтгаан, нөхцөл” сэдвээр дэлгэрэнгүй танилцуулга, мэдээлэл хийж сургалтад оролцогчдын асуултад хариулж, авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгөв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *