ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ

Д/д Үйлчилгээний хураамж болон төлбөрийн төрөл Хураамж болон төлбөрийн хэмжээ
1 Гаалийн тухай хуулийн 79.4.1, 79.4.2-т зааснаас бусад төрлийн горим сонгон гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд:
-үндсэн мэдүүлэг бүрт
-нэмэлт мэдүүлэг бүрт
7000.00 төгрөг
1200.00 төгрөг
2 Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, газрын тос, газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах зарчмаар Засгийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд:
-үндсэн мэдүүлэг бүрт -нэмэлт мэдүүлэг бүрт
7000.00 төгрөг
1200.00 төгрөг
3 Гаалийн хяналтын түр бүсэд захиалгаар үйлчлэхэд (гаалийн бүрдүүлэлтийн үйлчилгээний хураамж дээр нэмж тооцно.)
1 цагийн хураамж:
-ажлын өдөрт -ажлын бус цаг, амралт, баярын өдрүүдэд
4000.00 төгрөг
8000.00 төгрөг
4 Гаалийн хилээр татвар ногдуулж нэвтрүүлэх зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлс болон хувь хүний нэр дээр ирсэн татвар ногдуулах улс хоорондын шуудангийн илгээмжид тооцоот хуудсаар гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд 1200.00 төгрөг
5 Авто тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэж буй бараанд ачааны манифест (А1) бичихэд манифест тутамд 3000.00 төгрөг
6 Барааг гаалийн баталгаат бүсэд оруулахад төлөх шимтгэлийг барааны үнийн дүнгээс тооцон гаалийн баталгаат бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэгч төлнө 0.1 хувь
7 Иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр гадаад худалдааны барааны статистик мэдээллийг гаргаж өгөхөд:
-сар, улирлын гадаад худалдааны барааны статистик мэдээлэл
-хагас, бүтэн жилийн гадаад худалдааны барааны статистик мэдээлэл
-тусгайлсан судалгаа (1 нүүр) -лавлагаа(1 удаа)
5000.00 төгрөг
10000.00 төгрөг
4500.00 төгрөг
1500.00 төгрөг
8 Гаалийн үндсэн болон нэмэлт мэдүүлэг, гаалийн мэдүүлгийн хавсралт, ачааны манифестыг зуучлагч байгууллагуудад худалдахад:
-1 багц нь
1200.00 төгрөг
9 Гаалийн хилээр гаргах 1000 кг нүүрс тутамд гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд:
-нүүрс
-алт, жонш, зэс, хар тугалга, цайр, цагаан тугалга, гянтболд, молибден, төмрийн хүдэр
/Зөвхөн энэ тохиолдолд “нэмэлт мэдүүлэг”-ийн 1200 төгрөгийн гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамжийг авахгүй /
1500.00 төгрөг 1000.00 төгрөг
10 Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд тавьсан нэг удаагийн ломбоны үнэ 1000.00 төгрөг

СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГААНЫ ТӨЛБӨР

Д/д Үйлчилгээний хураамж Хэмжих нэгж Төлбөр /төг/
1 Гаалийн хилээр нэвтэрсэн бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд:
-сар бүрээр
-хагас жилийн, жилийн эцсийн
ш ш 5000.00 10000.00
2 Мэдээллийн сангаас гаргасан статистикийн мэдээлэл A4-ийн 1 нүүр 5000.00
3 Лавлагаа /жагсаалтаар/ A4-ийн 1 нүүр 5000.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *