Гаалийн харилцаанд оролцогч нарт зориулав

Гаалийн зөрчил гэж юу вэ?Гаалийн хуулийг зөрчсөн эсхүл зөрчихийг завдсан аливаа үйлдэл, эс үйлдэл /ДГБ-аас гаргасан нэр томъёоны тайлбар/ Бараа, тээврийн хэрэгсэл гэж юу вэ?Гаалийн зөрчлийн бүрэлдэхүүнд бараа, тээврийн хэрэгслийн ойлголт их хамаарна. Тиймээс бид бараа тээврийн хэрэгсэл гэж яг юуг ойлгох талаар дэлгэрэнгүй ойлголттой болох хэрэгтэй юм. Дараах байдлаар ойлгож хэрэглэнэ. “Бараа” гэж гаалийн хилээр…

Read More