Гаалийн хяналтын бүсийн журам

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/294 дүгээр тушаалын хавсралт ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСИЙН ЖУРАМ Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1.Гаалийн хяналтын бүс, түүний хил, дэглэм тогтоох, гаалийн хяналтын түр бүсэд гаалийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд энэ журмыг мөрдөнө. 1.2.Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналтад авах, бүрдүүлэлт хийх зориулалт бүхий гаалийн хяналтын бүсийг гаалийн газар, хороо (цаашид “Гаалийн байгууллага”…

Read More